İş Güvenliği ve sağlığı hizmetleri

 

Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir. Öte yandan ortak sağlık ve güvenlik biriminde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütecek personelin çalışma süreleri ile hizmet verilecek işyerinin yer aldığı tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre belirlenen süreye uygunluğu, bu Yönetmeliğin 30 uncu ve 35 inci maddelerinde belirtilen kriterlerin altında olamaz. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet verilen işyerine, yer aldığı sektör ve tehlike sınıfı dikkate alınarak, zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer personelin hizmet vermesi sağlanır.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

 

 • İşçilerin sağlık gözetimi,
 • Çalışma ortamının gözetimi,
 • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
 • İlkyardım ve acil müdahale
 • Kayıt ve istatistik

 

Görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

(15.8.2009 Tarih ve 27320 Sayılı R.G. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Madde 18)

 

Birimimiz Tarafından Verilen Hizmetler

 1. İŞ YERİ HEKİMİ

İş Kanunu 81. Madde, iş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 4. Maddesi, iş yeri sağlık güvenlik birimleri ile işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmeliğin 5. Maddesine istinaden işyerlerinde çalıştırılacak işyeri hekimliği hizmeti merkezimizden verilebilmektedir.

 1. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İşletmeler, İş kanunu 82. Madde, İş kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi, İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimleri ile İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesine istinaden; Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. AMASYA İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ BİRİMİ tarafından işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda A, B ve C grubu İş Güvenliği Uzmanı istihdamı gerçekleştirilmektedir.

 1. MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
 • İşyeri Ortam Analizleri
 • Periyodik Test ve Kontroller

 

 1. EĞİTİM HİZMETLERİ
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi

 

 1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
 • Risk Analizi ve Tehlike Değerlendirmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Periyodik Denetimleri
 • İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

 

 1. Uygulanmakta olan mevcut sistemin incelenmesi, durum tespitinin yapılarak yönetime rapor edilmesi.

 

Mevcut sistem İş Sağlığı ve Güvenliği’nin tüm yönleri açısından değerlendirilecek, raporlanacak, üst yönetim mevcut durum hakkında slayt gösterileri ile bilgilendirilecek ve yürütülecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerindeki rota çizilecektir.

 

 1. Yasal olarak yapılması zorunlu olan Risk Değerlendirme çalışmalarının yapılması,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesinde en önemli olan konulardan biri objektifliği yakalamaktır.Diğer tüm faaliyetlerde olacağı gibi Risk Değerlendirmesinde de objektifliği sağlamak amacıyla , sadece Uzmanlarımız tarafından yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulmayacak, çeşitli kademelerdeki çalışanlarınız Risk Değerlendirilmesi hakkında bilgilendirilerek, anket vb. yöntemler ile aktif katılımları sağlanacaktır.Tüm Risk Değerlendirme çalışmalarının ortalamaları Uzmanlarımız vasıtası ile gözden geçirilecek ve objektif sonuçlar ortaya konulacaktır.

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında periyodik Denetimlerinin yapılması,

 

İş yerinin belirlenecek periyotlarda İSG Uzmanlarımız tarafından incelenerek tespit edilen bulguların yönetime rapor edilmesi.

 

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde organizasyonun sağlanması,

 

a)   İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları Üretmek,

b)   İSG Kuruluna katılarak profesyonelce kararların alınması, kazaların, hastalıkların, yaralanmaların, iş günü ve iş gücü kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir.

 

 1. Prosedür, talimat ve formların hazırlanması,

 

Çalışmaların etkinliği açısından ihtiyaç duyulacak olan dokümanların Uzmanlarımız ve çalışanlarınız ile birlikte iş yerine özgü olarak hazırlanması.

 

 1. Acil durum planlarının ve ekiplerinin oluşturulması

 

Acil  durum planlarının ve ekiplerinin oluşturularak olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmak açısından en az 6 ayda bir haberli ve habersiz tatbikatların yapılması.

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca; İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

 

 

 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

 

 

 

 1. İşyeri Ortam Analizleri

 

 • Gürültü Ölçümleri
 • Toz Ölçümleri
 • Gaz Ölçümleri
 • Nem Ölçümleri
 • Sıcaklık Ölçümleri
 • Aydınlatma Ölçümleri
 • Hava Akım Hızı
 • Elektrik Topraklama Kontrolü Raporu
 • Paratoner Tesisatının Kontrolü

 

 

 1. Basınçlı Kapların ve Kazanların Kontrolü

 

 • Kompresörlerin Basınç Kontrolü
 • Kazanların Periyodik Testi
 • Hidrofor
 • Hava Tankı

 

 

 

 1. Kaldırma Araçları Periyodik Testi ve Kontrolü

 

 • Froklift / Lift Periyodik Testi
 • Caraskal Periyodik Testi
 • Asansör Periyodik Testi
 • Vinç Periyodik Testi

 

 

 

 

 

 

 1. Kişisel Koruyucu Donanımları

 

 • Baret
 • Maske
 • Emniyet Kemeri
 • İş Ayakkabısı
 • Eldiven
 • Yelek
 • Gözlük
 • İş Elbisesi


 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

Sağlık Hizmetlerimiz gezici araçlarımız sayesinde işyerlerinde iş saati kaybını en az seviyeye indirecek şekilde alanlarında Uzmanlaşmış personelimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 • Sertifikalı İlkyarım Eğitimi

 

 • Akciğer Grafiği (35*35 Makro film )

 

 • Portör Muayenesi

 

ü  Gaita Kültürü,

ü  Boğaz Kültürü,

ü  Burun Kültürü,

ü  Gaitada Parazit Araması,

 

 • Odyometre

 

 • Solunum Fonksiyon Testi

 

 • HBs Ag ( Sarılık Testi )

 

 • Anti HBs

 

 • Tam Kan ( 18 Parametre )

 

 

 

 

 

 • Tam İdrar Tahlili

 

 • İdrarda Kurşun

 

 • Kanda Kurşun

 

 • Karaciğer Fonksiyon Testleri

 

ü  ( Sgot, Sgpt, Alp )

 

 • EKG

 

 • Sarılık Aşısı

 

 • Tetanoz Aşısı

 

 • Grip Aşısı

 

 • Göz Muayenesi ( Bilgisayarlı )

 

 • Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama

 

 

 


 

 


ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

 

 

 1. ÇEVRE YASAL MEVZUAT TAKİP

 

 • Belirlenen metot aracılığı ile düzenli olarak mevzuatlardaki değişikliklerin takibi
 • Değişikliklere uygun planlamaların gerçekleştirilmesi ve takibi

 

 

 1. ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ

 

 • Tehlike ve Risk Analizlerinin yapılması,
 • Risk Analiz çalışmasının dökümante edilmesi
 • Risk kontrol sürecinin analizi, planlanması, uygulanması ve takibi

 

 

3         ATIK YÖNETİMİ

 

 • Tesise ait detaylı atık yönetim planının hazırlanması
 • Tesisten kaynaklanan kâğıt, karton v.b. ambalaj atıkları için piyasaya süren müracaat formunun hazırlanması
 • Tesisin faaliyetlerinden meydana gelen tüm atıkların ayrıştırılarak geçici olarak bekletilmesi için oluşturulacak düzenli geçici atık deponi sahasının planlanması

 

 

 1. TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ

 

 • Tehlikeli Atık Yönetim Planının tasarımı
 • Tehlikeli Atık İzleme ve Bertaraf Yöntemlerinin belirlenmesi
 • İlgili Yönetmelikler gereği tüm dokümantasyonun oluşturulması